KVKK Aydınlatma Metni

Gilan Jewellery

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
MÜŞTERİ/POTANSİYEL MÜŞTERİ (E-TİCARET) AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni(Metin), veri sorumlusu sıfatıyla Empress Mücevher Ticaret A.Ş. (Gilan ya da Şirket) olarak siz e-ticaret potansiyel müşterilerimizin ve müşterilerimizin kişisel verilerini büyük bir özenle ele aldığımızı belirtmek, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi uyarınca sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgi için …………’da yer alan “Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı (Politika) inceleyebilirsiniz. İşbu Metin’de değişiklik yapılması halinde Politika dahil olmak üzere ilgili tüm dokümanlar güncellenecektir.

1- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz aşağıda belirtillen amaçlarla, KVKK’da düzenlenen genel ilkelere uygun olarak işlenmektedir.

Potansiyel müşterilerimiz için(Üye olan):

İşlenen Kişisel Verilerİşlenme Amaçları
Kimlik (ad soyad)
İletişim (e-posta adresi, telefon numarası (mobil)
İşlem Güvenliği ( Şifre parola)
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi; Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri İlişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
Kimlik (ad soyad)
İletişim (Adres, e-posta adresi, telefon numarası (mobil)
Pazarlama (Ticari Elektronik İletişim İzni, çerez kayıtları)
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi; Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi; Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi; Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
Kimlik (ad soyad)
İletişim (Adres, e-posta adresi, telefon numarası (mobil)
İşlem Güvenliği ( Şifre parola)
Pazarlama (Ticari Elektronik İletişim İzni, çerez kayıtları)
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşterilerimiz için (Üye olmadan ve üye olup):

İşlenen Kişisel Verilerİşlenme Amaçları
Kimlik (ad soyad, TC Kimlik numarası, vergi numarası)
İletişim (Adres bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası (mobil)
Müşteri İşlem (sipariş/teslimat/fatura bilgileri)
Finans (kredi kart bilgileri)
İşlem Güvenliği ( Şifre parola) (sadece üye olanlar için geçerlidir)
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri İlişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi; Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kimlik (ad soyad)
İletişim (Adres, e-posta adresi, telefon numarası (mobil)
Pazarlama (Ticari Elektronik İletişim İzni, çerez kayıtları, alışveriş geçmişi kayıtları gibi)
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi; Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi; Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi; Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
Kimlik (ad soyad, TC Kimlik numarası, vergi numarası)
İletişim (Adres, e-posta adresi, telefon numarası (mobil)
İşlem Güvenliği ( Şifre parola) (sadece üye olanlar için geçerlidir)
Pazarlama (Ticari Elektronik İletişim İzni, çerez kayıtları, alışveriş geçmişi kayıtları gibi)
Müşteri İşlem (sipariş/teslimat/fatura bilgileri)
Finans (kredi kart bilgileri)
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

2- Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Gilan tarafından hukuka uygun olarak işlenen verileriniz; yukarıda 1. maddede belirtilen amaçlarla tedarikçilerimize KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen işleme şartları
çerçevesinde aktarılabilecektir.

3- Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemiz üzerinde doldurmuş olduğunuz formlar, çerezler ve diğer fiziki ve elektronik ortamlar aracılığıyla elde edilmekte olup, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen işleme şartları ([Müşterilerimiz: açık rıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, şirketimizin meşru menfaati için zorunlu olması] [Potansiyel müşterilerimiz: açık rıza, sözleşmenin kurulması veya ifası, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, şirketimizin meşru menfaati için zorunlu olması] ) dahilinde işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4- KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi (kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK m.7’deki şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verileriniz aktarılmışsa yapılan düzeltme silme/yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı 3.kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması durumunda itiraz etme,
kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme) “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Gilan’ın ……………… adresine yazılı olarak yada Kişisel Verileri Koruma Kurulu(Kurul) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle, dilerseniz “Başvuru Formu”nu kullanmak suretiyle, iletebilirsiniz. Talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç Kanunda belirtilen süre içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

CHAT WITH < ADVISOR